Polityka Prywatności Serwisu

www.tecnomasz.pl


Ochrona prywatności Użytkowników jest dla TECNOMASZ Zbigniew Choromański szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.tecnomasz.plmają zagwarantowane wysokiestandardy ochrony prywatności.TECNOMASZ Zbigniew Choromański jako administrator danychdba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.


Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkachzwiązanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochroniedanych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako


„RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszymdokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowychprzekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisuwww.tecnomasz.pl(dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danychosobowych, a także o prawach Użytkowników.


Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego


www.tecnomasz.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.


Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie


www.tecnomasz.pl jest TECNOMASZ Zbigniew Choromański, Partyzantów 29 A, 18-400


Łomża, NIP 7181414216,(dalej jako „Administrator”).


I. ZGODA UŻYTKOWNIKA


Korzystanie z Serwisu www.tecnomasz.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownikakceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.


Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jegozgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.


II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA


1.Sposób pozyskiwania danych osobowych


Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.


Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne


2.Rodzaje przetwarzanych danych osobowych


Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące


Użytkownika:


1. Imię i nazwisko;


2. Adres e-mail;


3. Numer telefonu;


4. Adres;


5. Treść wiadomości;


6. Nazwa Firmy.


III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy odsposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:


1.Komunikacji z Użytkownikiem.


Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim wspersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotycząoferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci,przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów.


Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowewykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych


oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.


2.Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną.


Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego zapośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacjamarketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, wszczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.


3.Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.


Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego zapośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacjamarketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, wszczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcietelefonicznym.


4.Umożliwienia przesyłania przez Użytkownika komentarzy lub opinii.


Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mukomentowania/opiniowania działalności, usług lub produktów Administratora lubpodmiotów z nim współpracujących.


Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu


kontaktowym również w następujących celach:


1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem aAdministratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6ust. 1 lit. b) RODO;


2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientemAdministratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a takżeewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramachprawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO orazspełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych napodstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;


3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnieuzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a takżezgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobecAdministratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. naprzesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celachmarketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu nazgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejcofnięciem;


4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w


RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.


IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriomodbiorców:


1. Podmiotom współpracującym przy realizacji usług


V. PRAWA UŻYTKOWNIKA


1.Prawa Użytkownika


Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szeregu prawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych. 


W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jakopodmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocąnastępujących danych kontaktowych TECNOMASZ Zbigniew Choromański, Partyzantów 29 A, 18-400 Łomża, suwnice@tecnomasz.pl.


2.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawownieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


VI. PLIKI COOKIES


1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowymUżytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies”zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa stronyinternetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” sąkierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowejzainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.


Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:


a. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, aurządzeniem końcowym Użytkownika;


b. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu idostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;


 c. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;


d. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich strukturyi zawartości;


e. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych


optymalnie dostosowanych do jego preferencji.


W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.


„Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzeniakońcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniuprzez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej.


„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przezczas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przezUżytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownikawyłącznie za jego zgodą.


Administrator informuje, że:


a. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” wurządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać wdowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przezniego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznieblokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ichkażdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółoweinformacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są wustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.


b. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie


wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.


Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą byćwykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lubpartnerów biznesowych.


Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymiidentyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika wramach korzystania z Serwisu.


Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie


Administrator.


Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach


„cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojejprzeglądarki internetowej.


VII.INNE WAŻNE INFORMACJE


1.Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych


Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnieniebezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisuzapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem orazujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratorasystemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnychzagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.


2.Przechowywanie danych osobowych


Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celówprzetwarzania przez Administratora danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny doosiągnięcia określonych celów, tj.:


przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.


W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania,dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.


3.Zmiany Polityki prywatności


W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jejzgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może uleczmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jejaktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobieochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularnezapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.


4.Informacje kontaktowe


W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności,Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych:TECNOMASZZbigniew Choromański, Partyzantów 29 A, 18-400 Łomża,z wykorzystaniemnastępujących danych kontaktowych:suwnice@tecnomasz.pl.


Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem:


Partyzantów 29 A, 18-400 Łomża.